Обща информация за събирането и обработката на Вашите лични данни и Вашите права като засегнато лице

Версия: Юни 2019г

Ние, т.е. TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG и свързаните с нея предприятия (вж. за целта http://subsidiaries.festool.com) (по-долу наричани "Festool"), събираме и обработваме лични и фирмени данни за изпълнение на различни цели.

Какви категории данни използваме и откъде идват те?
Към обработваните категории лични данни спадат по-конкретно Вашите данни за контакт (име на фирмата, адрес, име и фамилия на лице за контакт, (мобилен) телефонен номер, имейл адрес на компетентното лице за контакт) и съответно според целта и банковите данни и при нужда ДДС идент. номер.

Вашите лични данни по правило се събират директно от Вас. В отделния случай, напр. в случай на регистриране за нашия SERVICE all-inclusive®, може да получим Вашите данни от трети лица (напр. търговци). В този случай ние ще Ви информираме незабавно.

За какви цели и на какво правно основание се обработват данните и кой е отговорен?
Ние обработваме Вашите данни при спазване на разпоредбите на Общия регламент за защита на данните, на съответни приложимите локални закони за защита на данните, както и на всички други релевантни закони.

a) Уреждане на договорните отношения

Festool сключва различни договори (напр. договори с доставчици, системни партньори, доставчици на услуги, фирми за ремонт), за да достигне икономическата си цел. Събирането на данни и обработката служат за обосновка, изпълнение и прекратяване на договорното отношение. Имащата предимство правна основа за това е чл. 6 ал. 1 б) от Общия регламент за защита на данните. Доколкото е нужно, ние обработваме Вашите данни и въз основа на чл. 6 ал. 1 е) от Общия регламент за защита на данните, за да гарантираме оправдани наши или на трети страни (напр. властите) интереси. Това по-конкретно важи при изясняване на наказуеми постъпки или в концерна за целите на управлението на концерна, вътрешната комуникация и другите административни цели. Освен това обработката на лични данни може да почива на Вашето съгласие.

Отговорник за обработката на данни е Вашият съответен договорен партньор на Festool. Данните за контакт можете да получите на адрес https://www.festool.com/contact.

б) Изпълнение на SERVICE all-inclusive

За регистрирането и изпълнението на това обещание за услуги ние събираме лични и фирмени данни, които получаваме директно от Вас или в отделния случай и от трети лица (напр. търговци). В последния случай Вие ще бъдете информирани за това. Имащите предимство правни основи за това са чл. 6 ал. 1а) и член 6 алинея 1б) от Общия регламент за защита на данните.

Отговорник за обработката на вашите данни в тази връзка е:
Festool GmbH,  Wertstraße 20, 73240 Wendlingen, Германия, Телефон: +49 (0)7024 804-0 респ. дружеството на Festool, което предлага това  обещание за услуга във Вашата страна. Данните за контакт можете да получите на адрес https://www.festool.com/contact.

в) Извършване на различни онлайн услуги

Festool предлага различни онлайн услуги, като напр. Homepage, MyFestool, Festool приложения, изпращане на бюлетини. Моля, имайте предвид нашата декларация за защита на данните на адрес https://www.festool.com/privacy респ. съответната национална страница на Festool.

Отговорник за обработката на даннитe в тази връзка е:
Festool GmbH
Wertstraße 20
73240 Wendlingen, Германия
Телефон: +49 (0) 7024 804-0

Festool GmbH разполага с външен служител за защита на данните, с който можете да се свържете чрез datenschutz@tts-company.com.

г) Провеждане на игри с награди

Festool постоянно предлага игри с награди. За извършването на тези действия ние събираме лични данни (собствено име, фамилия, адрес, имейл). Правни основания за това са чл. 6 ал. 1а) и член 6 алинея 1б) от Общия регламент за защита на данните.

Кой получава Вашите данни?
В рамките на нашето предприятие Вашите лични данни получават само лицата и позициите (напр. специализирана зона), които се нуждаят от тях за изпълнението на нашите договорни и законови задължения. В рамките на нашата група предприятия Вашите данни се предават на определени предприятия, ако те централно поемат задължения за обработка на данни за свързаните в групата предприятия.

Освен това ние за изпълнението на нашите договорни и законови задължения използваме отчасти различни доставчици на услуги (напр. за изпращане на продукти или мейлинг листи). Изброяване на използваните от нас изпълнителни и доставчици на услуги, с които има трайни тръговски отношения, можете да получите при поискване при съответния отговорник за обработката на данните.

Освен това ние можем да предаваме Вашите лични данни на други получатели извън предприятието, доколкото това е необходимо за изпълнението на договорните и законови задължения като работодател. Това може напр. да бъдат:

  • административни органи (напр. финансови власти, съдилища)
  • банки (SEPA получатели на плащания)
  • управители при несъстоятелност в случай на частен фалит.

Длъжни ли сте да осигурявате Вашите данни?

Ние бихме искали да Ви обърнем внимание на това, че в рамките на съответното договорно отношение, както и за използването на SERVICE all-inclusive Вие трябва да предоставите тези лични и свързани с предприятието данни, които са нужни за обосновката, извършването и прекратяването на договорното отношение  или обещанието за услуга и за съответното изпълнение или които ние по закон сме длъжни да съберем. Ако вие съответно се възползвате от Вашето право на възражение или не ни предоставите тези данни, ние няма да сме с въстояние да изпълним договора с Вас или да изпълним обещанието си за услуга по SERVICE all-inclusive.

Колко дълго се съхраняват Вашите данни?

Ние ще изтрием Вашите лични данни веднага след като те престанат да бъдат нужни за горепосочените цели или Вие се възползвате от Вашето право на възражение. След приключване на договорното отношение Вашите лични данни ще се запазят докато ние сме длъжни по закон за това. Това редовно се получава от правните задължения за доказване и съхранение, които са уредени в Търговския кодекс и Наредбата за данъчното облагане. Сроковете за съхранение според тях достигат до десет години. Освен това може да се случи така, че личните данни да се съхраняват за времето, през което могат да се повдигат претенции срещу нас (законов срок на давност от три до тридесет години).

Какви права за защита на данните можете да предявите като засегнато лице?

Можете при съответния отговорник за обработка на данните да получите информация за запамените за Вас данни. Освен това можете да изискате при определени условия коригирането или изтриването на Вашите данни. Допълнително може да имате право на ограничаване на обработката на Вашите данни, както и право на издаване на предоставените от Вас данни в структуриран, достъпен и четим от машина формат.

 

Право на възражение

Имате право да се противопоставите на обработка на Вашите лични данни за целите на директната реклама без посочване на причините.
Ако обработваме Вашите данни за реализиране на оправдан интерес, Вие можете да възразите срещу тази обработка поради съображения, свързани с вашата специална ситуация. Ние тогава ще спрем да обработваме Вашите лични данни, освен ако ние можем да докажем належащи и защитими причини за обработката, които имат по-голяма тежест от Вашите интереси, права и свободи или ако обработката служи за овалидяване, упражняване или защита на правни претенции.


Къде можете да се оплачете?

Имате възможност да се обърнете с оплакване към горепосочения отговорник за защита на данните или към компетентния орган за защита на данните.