Условия на ползване

относно безплатното предоставяне на информационни материали в онлайн зоната.

I. Общи положения:

 1. Долните условия на ползване важат за информационните материали, които са предоставени на разположение в онлайн зоната от Festool GmbH и / или фирмите от групата на TTS Tooltechnic Systems (по-долу Festool).
 2. Предоставянето на разположение на информационни материали, по-специално на брошури, бюлетини, EKAT (каталог с резервни части), строителни планове, инструкции за експлоатация, примери за приложение, технически данни, анимация, видео, текст, материали за пресата и снимков материал (по-долу наричани материали), се извършва изключително без поемане на задължения спрямо долните условия.
 3. Условията на ползване важат като приети най-късно с получаването, респ. свалянето на материала и важат и за бъдещи ползвания.
 4. За софтуерни и хардуерни грешки, които възникват при онлайн предаването на материала или при използването на нашата система, ние не поемаме отговорност.

II. Права на ползване:

 1. Предоставените на разположение онлайн материали остават винаги собственост на Festool, респ. на автора и са защитени с авторски права.
 2. На потребителят се дава неизключително право на ползване.
 3. Правото на ползване върху материала обхваща:

a)    правото на търсене, разпечатване и изпращане, както и

б)    ограничено право на обработка, т.е. правото да се променя снимковия материал при използване на аналогови или цифрови методи на обработка по отношение на размера на образа (намаляване, уголемяване, орязване), както и по отношение на цвета, контраста и яркостта, доколкото по този начин не се променя съдържанието на образа. Другите промени по снимковия материал изискват предварителното съгласие на Festool или автора.

 1. Материалите в никакъв случай не бива да се използват за незаконни, порнографски, непристойни, унижаващи или неправомерни цели. 
 2. Употребата за собствени или на трети лица търговски цели се забранява, доколкото в долните разпоредби или другаде не е договорено друго в писмена форма. Това важи по-специално за разпространяването в интернет и предлагането на друго място за изтегляне.
 3. Допустимо е обаче поставянето на връзка към уеб страницата на Festool. 
  При поставяне на връзка потребителят трябва да постави авторски гриф "Festool (www.festool.bg)" на своя уебсайт.
 4. С предоставянето на разположение на материалите не е свързано правото да се променят изцяло или отчасти материалите или да се обработват по друг начин.
 5. При нарушение от страна на потребителя на предходните правила потребителят е длъжен да възстанови щетите и да освободи Festool от всички претенции на трети лица.
 6. Ако потребителят научи за търговско ползване, за неправомерно копиране, промяна или друга обработка, както и за неправомерно разпространение, той трябва да уведоми веднага Festool за това.

III. Използване или изготвяне на текстове за пресата:

 1. При изготвени от съответния потребител текстове за пресата потребителят носи отговорност за съдържанието на текста, по-специално отговаря за нарушаването на авторски и личностни права. Потребителят трябва да освободи в това отношение Festool от претенции на трети лица.
 2. При използване на материали за пресата и снимков материал във връзка със статии в пресата, те трябва ясно и недвусмислено да се обозначат с авторския гриф "Foto Festool GmbH".
 3. При поискване на Festool на прес-офиса на Festool трябва да се изпрати незабавно безплатен авторски екземпляр от текстовете за пресата след публикуването им.

IV. Хиперлинкове:

 1. Уебсайтът на Festool може да съдържа хиперлинкове към уебсайтове на трети страни. Festool не поема отговорност за съдържанията на тези уебсайтове, нито одобрява тези уебсайтове и техните съдържания. Festool е проверил при първото задействане на външните линкове чуждите съдържания за това, дали не са налице правонарушения. Към този момент не е имало видими правонарушения. Ако такива станат известни обаче, съответните външни линкове ще бъдат изтрити незабавно.

V. Гаранция, отговорност:

 1. Гаранцията за липса на материални и правни недостатъци по материалите, по-специално за липсата на грешки, правилността, липсата на защитени и авторски права на трети страни, окомплектоваността и/или използваемостта се изключва. Това не важи, ако отговорността за грешки почива на умисъл, груба небрежност или лоши намерения.
 2. Претенции за компенсация за щети на потребителя, независимо поради каква причина, по-специално поради нарушения на договора, се изключват. Това не важи при умисъл, груба небрежност, липса на гарантирани качества и според закона за продуктовата отговорност.
 3. Отговорността за последващи щети при дефекти се изключва между страните.
 4. Преди свалянето на материалите потребителят трябва да осигури съответните съоръжения за безопасност и скенер за вируси за собствена защита и за предотвратяване на попадането на вируси на уебсайта на Festool.

VI. Заключителни разпоредби:

 1. Юрисдикцията, ако поръчващият е търговец по смисъла на Търговския закон, е седалището на Festool.
 2. Важи немското право.
 3. Festool си запазва правото за незабавна промяна на актуалните предоставени на разположение материали. Освен това Festool си запазва правото за промяна на горепосочените условия при спазване на основателен срок.

(Валидно от 06/2016)